Što mi sve treba i što trebam znati?

Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe 30. lipnja 2015. godine.
Nepravovremene i nepotpune prijave, te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete iz ovog natječaja, neće se razmatrati.
Nedostavljanje nekog od dokumenata iz obvezne dokumentacije smatrat će se kao nepotpuna prijava.
Ministarstvo pridržava pravo izmjene i poništenja natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima prijave glede troškova sudjelovanja u natječajnom postupku.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za industriju i investicije na telefone: 01/610 69 67 , 01/610 97 35, 01/610 69 52. Upite je moguće postaviti i putem elektroničke pošte na adrese info@mingo ili potpore@mingo.hr .

Prijava na natječaj

Prijava na natječaj može se izvršiti isključivo putem on line aplikacije dostupne na stranici Ministarstva gospodarstva: www.mingo.hr.
Mogućnost pristupa aplikaciji prijavitelj ostvaruje dobivanjem zaštićene lozinke nakon što je na prijavnom obrascu popunio polja e-mail adresa i OIB-a trgovačkog društva.
Prijavni obrazac nakon što je popunjen, otisnut i potpisan od odgovorne osobe potrebno je sa ostalom obveznom dokumentacijom, putem pošte ili osobno dostaviti u Ministarstvo gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78. Zagreb 10000, sa naznakom „za natječaj“.
Osim prijavnog obrazca prijavitelj je dužan popuniti izjavu o nepostojanju duga prema zaposlenicima i obrazac izjave o dobivenim potporama.
Prijavnu dokumentaciju, složenu redoslijedom navedenim pod "Obvezna dokumentacija" potrebno je uvezati u cjelinu.

Korisnici državne potpore

Korisnici državne potpore po ovom programu mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:

Organizirani su kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva).
U organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 1.1.2013.
Zapošljavaju minimalno 20 radnika (na dan 31. 12. 2014.).
Namjeravaju provedbu projekta početnih ulaganja (ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, širenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila, ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, ili stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila ili bi se bila ugasila da nije bila kupljena, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku.

Namjena potpore

Potpora se može dodijeliti za ulaganja u dugotrajnu imovinu (materijalnu i nematerijalnu) u obliku početnih ulaganja u cilju :

Osnivanja nove proizvodne djelatnosti.
Diversifikacija poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila.
Temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti.
Širenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice.
Proširenja već postojeće poslovne djelatnosti .

Prihvatljiva ulaganja:

Materijalna ulaganja – ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju koja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta:

Mora se koristiti isključivo u poslovnoj djelatnosti koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore.
Mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina).
Mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima .
Mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne djelatnosti primatelja regionalne potpore najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika).
Stečena imovina mora biti nova, osim za male i srednje poduzetnike i za stjecanje poslovne jedinice.

Nematerijalna ulaganja – ulaganja u patente, licencije, industrijski softveri, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva.

Troškovi nematerijalnih ulaganja prihvatljivi su do granice od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja, i to isključivo ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu.

Eliminacijski kriteriji

Poduzetnici koji su ostvarili potporu po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. ili 2014. godinu a do datuma prijave na natječaj nisu u potpunosti proveli ulaganje, te Ministarstvu gospodarstva dostavili dokumentaciju kojom u potpunosti pravdaju dobivene potpore.
Poduzetnici u sektoru čelika, sektoru ugljena, industriji umjetnih vlakana, sektoru prometa i povezanoj infrastrukturi, sektoru brodogradnje, energetskom sektoru i energetskoj infrastrukturi, prijevoznom sektoru, primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, te preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima iz članka 1. stavka 3. podstavka (c) Uredbe o općem skupnom izuzeću poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi.
Poduzetnici u teškoćama.
Pomoć
×
  • Pojam poduzetnika u teškoćama, sukladno Uredbi Europske komisije br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, odnosi se na:
  • a) U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe „društvo s ograničenom odgovornosti” odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU (1), a „vlasnički kapital” obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;
  • b) U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe „društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva” odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2013/34/EU;
  • c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;
  • d) Ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;
  • e) U slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
    • (1) omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5.
    • (2) EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0.
Poduzetnici koji su u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe.
Poduzetnici koji imaju nepodmirene obveze po osnovi poreza i doprinosa.
Poduzetnici koji imaju nepodmirene obveze prema zaposlenicima.
Poduzetnici koji ne podmiruju obveze po kreditima dodijeljenim od bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje. Iznimno, korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji su s Ministarstvom financija sklopili Ugovor o reguliranju duga po kreditu.
Poduzetnici od kojih je zatražen povrat potpore ili se nalaze u postupku povrata potpore.
Poduzetnici, njihovi pravni slijednici ili njihova povezana ili ovisna društva, koji nisu do objave natječaja za dodjelu potpora po ovom Programu dostavili dokaze o namjenskom trošenju ranije dobivenih potpora s obveznim iznosom vlastitog doprinosa kao i poduzetnik, pravni slijednik ili ovisni poduzetnik čiji je pravni prednik, osnivač ili vladajući poduzetnik nije opravdao ranije dodijeljene potpore.
Poduzetnici koji su za isti projekt ili za njegov dio ostvarili potporu temeljem drugih programa.
Poduzetnici čiji kumulativni gubitak u zadnje tri godine prelazi 30% ukupnog prihoda u 2014. godini.

Obvezna dokumentacija

1. Bilanca stanja za 2013. godinu (obrazac POD-BIL).
2. Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu (Obrazac POD-RDG) s dodatnim podacima (obrazac POD-DOP).
3. Bilanca stanja za 2014. godinu (obrazac POD-BIL).
4. Račun dobiti i gubitka za 2014. godinu (Obrazac POD-RDG) s dodatnim podacima (obrazac POD-DOP).
5. BON1
6. BON2/SOL2 (prve banke) – ne stariji od 30 dana (original)
7. Potvrda Ministarstva financija – Porezna uprava o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana završetka natječaja.
8. Potvrdu Ministarstva financija o izvršavanju obveze po kreditu od bivšeg fonda za razvoj i zapošljavanje (samo za korisnike navedenog kredita).
9. Ispunjeni i potvrđeni JOPPD obrazac, obrazac izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan (za travanj 2015.).
10. Skupna izjava (preuzmi)
11. Godišnji statistički izvještaj Državnog zavoda za statistiku za 2014. (obrazac IND-21/PRODCOM).
12. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (NKD 2007) od Državnog zavoda za statistiku
13. Popunjenu, otisnutu izjavu s potpisom odgovorne osobe o korištenim državnim potporama za razdoblje od 2012. do datuma podnošenja prijave (preuzmi)
14. Potvrda HZMO-a o broju zaposlenih na dan 31.12.2014. (original)
15. Ponude, predračuni
16. Projekt ulaganja prema točki 18. Natječaja

Izjave (preuzimanja)

Skupna izjava - obrazac
Izjava s potpisom odgovorne osobe o korištenim državnim potporama za razdoblje od 2012. do datuma podnošenja prijave - obrazac

Kako se popunjava online obrazac za Prijavu na javni natječaj?

Korisnik ima mogućnost prijave u sustav i odjave iz sustava u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja natječaja.
Kako bi sustav spremio unesene podatke, na svakom koraku online Prijave za natječaj, potrebno je pri dnu tog istog koraka kliknuti na tipku "Dalje".
Prilikom odjave korisnika, spremljeni podaci se ne brišu i moguće je nastaviti popunjavanje online obrasca za Prijavu na natječaj u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja natječaja.
Nakon što prođete jedan od koraka obrasca, moguće je vratiti se nazad i promijeniti/ispraviti unesene podatke koristeći tipke pri vrhu svakog koraka ili pomoću tipke "Nazad" koja se nalazi pri dnu svakog koraka.
Na zadnjem koraku popunjavanja online obrasca pojavljuje se obavijest o provjeri točnosti i potpunosti unesenih podataka jer nakon spomenutog koraka više nećete biti u mogućnosti mijenjati unesene podatke.
Po završetku Prijave za natječaj možete se ponovno prijaviti u sustav za vrijeme trajanja natječaja ali bez mogućnosti izmjene unesenih podataka.
Ukoliko nakon završetka prijave uočite greške kod unesenih podataka, molimo vas obratite se korisničkoj službi kako bi vam omogućili ispravku grešaka.